Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die IJsclub Tilburg verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van IJsclub Tilburg, (een donatie doet) of om een andere reden persoonsgegevens aan IJsclub Tilburg verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
IJsclub Tilburg, p/a Westerpark 109, 5042 MJ  Tilburg, KvK nummer 40259108]
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via [email protected]

2. Welke gegevens verwerkt IJsclub Tilburg en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       IJsclub Tilburg verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van derden-instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van IJsclub Tilburg;
c)         je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, b.v. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met IJsclub Tilburg en je te informeren over de ontwikkelingen van IJsclub Tilburg.

E-mail berichtgeving (opt-outsysteem):

IJsclub Tilburg gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mails en nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van IJsclub Tilburg te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Foto’s op de website van IJsclub Tilburg, in De Hardrijder of in dag- en weekbladen en tijdschriften of anderszins.

Op de website van IJsclub Tilburg worden foto’s en/of beelden  geplaatst van evenementen en wedstrijden. Het  plaatsen van foto’s en/of beelden op de website heeft als doel om deze te kunnen delen voor intern, IJsclub Tilburg, gebruik. Ook worden foto’s en/of beelden gebruikt ter illustratie bij artikelen over wedstrijden en evenementen in De Hardrijder, dag- en weekbladen en tijdschriften.
In alle gevallen worden de foto’s en/of beelden gebruikt voor promotie van IJsclub Tilburg of de promotie van de schaatssport in zijn algemeenheid.

4. Bewaartermijnen

IJsclub Tilburg verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft IJsclub Tilburg passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt IJsclub Tilburg gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1     Via de ledenadministratie van IJsclub Tilburg kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. IJsclub Tilburg zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

6.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

6.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop IJsclub Tilburg je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

6.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie [email protected]

    7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.